persbericht ZuivelNL

10-08-2016

PERSBERICHT 
ZuivelNL subsidieert zeven projecten weidevogelzuivel.
Als onderdeel van het projectplan Duurzame Melkveehouderij 2016 heeft ZuivelNL een subsidieregeling voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke zuivelproducten ingesteld.
Voor de regeling zijn veertien aanvragen ingediend. Deze zijn door een adviescommissie beoordeeld op vier criteria (uitwerking voorstel, vogelvriendelijkheid, haalbaarheid en potentieel). Op basis van het advies van de commissie heeft ZuivelNL aan zeven kansrijke projecten subsidie toegekend, waarmee het beschikbare budget van € 250.000,- geheel is benut. Het betreft drie collectieve projecten:

  • NoorderlandMelk / Boerengilde
  • Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Amstel
  • Weerribben Zuivel

en vier projecten van individuele melkveehouders.
De toegewezen projecten hebben allen de ambitie een vogel- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering via eigen zuivelproducten een bedrijfseconomische basis te geven. De projecten kennen een grote variatie in marktaanpak en doelgroep, waardoor in gezamenlijkheid een goed beeld zou kunnen ontstaan van het marktpotentieel. Een dergelijke bedrijfsvoering kan een goede rol spelen bij het behoud van weidevogels en biodiversiteit in de Nederlandse melkveehouderij. 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »