GLB-Pilot Akkerbelt: eind verslag

17-05-2021

Met negen collectieven die een  akkerbouw-achterban  kennen is twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van de pilotÁkkerbelt.

Een project waarin de collectieven zoeken naar maatwerk voor een groenere akkerbouw via het puntensysteem dat maatregelen waardeert en boeren stimuleert binnen de mogelijkheden die ze hebben.

 

Lees de folder.

Lees het eindverslag

 

Lessen:

 1. Een landelijk keuzemenu waaruit door het gebied een regionale selectie wordt gemaakt, lijkt een goed haalbare invulling van de ecoregeling.
 2. Aanbeveling: zorg voor een breed samengesteld ecoregelingsmenu en voor selectieve overlap in maatregelen tussen ecoregeling en ANLb.
 3. De pilot laat zien dat een puntensysteem gekoppeld aan de ecoregeling op draagvlak kan rekenen.
 4. Aanbeveling: bouw voor lijnvormige maatregelen in ecoregeling en ANLb extra stimulansen in, zoals een hoge wegingsfactor (bijv. een kleinschaligheidstoeslag) en het meetellen van alle niet-productieve elementen in de subsidiabele oppervlakte.
 5. Aanbeveling: een gebiedsproces is een zinvolle exercitie. Creëer hiervoor in het GLB de mogelijkheden.

 6. . Aanbeveling: investeer in monitoring dichtbij bij de praktijk en beloon bedrijven die hieraan deelnemen via het puntensysteem van de ecoregeling.

 7. Aanbeveling: erken en bevorder de rol van de collectieven als onafhankelijke ‘kennismakelaar’.

 8. Aanbeveling: faciliteer de collectieven in hun ontwikkeling naar een bredere ondersteuningsrol in het nieuwe GLB.

 9. Aanbeveling het werken met de ‘productenlijst’ is een aantrekkelijk model voor plattelandsprojecten; probeer een oplossing te vinden voor het probleem van de hoge voorfinancieringslast.
 10. Aanbeveling: neem de spanningen tussen het vergroeningsbeleid en andere beleidsterreinen zoveel mogelijk weg. Dat leidt niet alleen tot een effectievere GLB-vergroening, maar ook tot grotere synergie met niet-agrarisch groen.

   

GLB-Pilot Akkerbelt: eind verslag

Met negen collectieven die een  akkerbouw-achterban  kennen is twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van de pilotÁkkerbelt. Een […]

lees verder »

PUNTENSYSTEEM VOOR BODEM EN WATER STIMULEERT VERGROENING

Een prestatiegericht puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het kan een invulling […]

lees verder »

Demonstratieveld akkerranden, vogelakkers en kruidenrijke berm

Op 28 april jl. is op het akkerbouwbedrijf van Richard Enthoven een demoveld aangelegd met verschillende soorten kruidenrijke mengsels.  Binnen […]

lees verder »

meer nieuws »