PUNTENSYSTEEM VOOR BODEM EN WATER STIMULEERT VERGROENING

11-05-2021

Een prestatiegericht puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het kan een invulling worden van het Europese landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van kracht wordt. 

Dat blijkt uit de tweejarige pilot ‘Vergroening van waterrijke veenweidegebieden’ door Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn Vecht & Venen. Aan de pilot namen 88 veehouders deel met ruim 2.500 ha.

 

LEES HET HELE VERSLAG

In de pilot konden de veehouders kiezen uit 24 maatregelen. Hoe beter zij op elke maatregel presteerden, hoe hoger hun puntenscore. De totaalscore was volgens een medaillesysteem ingedeeld in drie niveaus (brons, zilver en goud) met elk een eigen beloning. De combinatie van keuzevrijheid en prestatiegerichtheid blijkt de veehouders aan te spreken en past goed bij het karakter van de toekomstige ecoregeling. In de film die over de pilot is gemaakt zegt één van de deelnemers daarover: “Dit systeem gaat werken omdat de boeren zelf aan het stuur zitten. De ene boer kan linksom naar de doelen toe, de andere rechtsom, afhankelijk van je bedrijf, je gebied en je persoonlijke ambities.”

GLB-Pilot Akkerbelt: eind verslag

Met negen collectieven die een  akkerbouw-achterban  kennen is twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van de pilotÁkkerbelt. Een […]

lees verder »

PUNTENSYSTEEM VOOR BODEM EN WATER STIMULEERT VERGROENING

Een prestatiegericht puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het kan een invulling […]

lees verder »

Demonstratieveld akkerranden, vogelakkers en kruidenrijke berm

Op 28 april jl. is op het akkerbouwbedrijf van Richard Enthoven een demoveld aangelegd met verschillende soorten kruidenrijke mengsels.  Binnen […]

lees verder »

meer nieuws »