Bovenkerkerpolder: weidevogels maken mooie start.

21-04-2021

Het zesde jaar met anlb beheer in de Bovenkerkerpolder. We doen niet mee met alndelijke trends.  Grutto, tureluur, scholekster gaan een beter, gele kwikstaart en veldleeuwerik maken een comeback uit het niets, krakeend zet zijn oneindige opmars voort. 

Er is één punt van zorg: de kievit valt gestaag terug! Wat te doen? Laat maaien baat deze soort niet. Nat gras langs greppels en sloten helpen duidelijk wel, maar nog niet voldoende? We zoeken..

 

Alle kaarten hier

 

GLB-Pilot Akkerbelt: eind verslag

Met negen collectieven die een  akkerbouw-achterban  kennen is twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van de pilotÁkkerbelt. Een […]

lees verder »

PUNTENSYSTEEM VOOR BODEM EN WATER STIMULEERT VERGROENING

Een prestatiegericht puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het kan een invulling […]

lees verder »

Demonstratieveld akkerranden, vogelakkers en kruidenrijke berm

Op 28 april jl. is op het akkerbouwbedrijf van Richard Enthoven een demoveld aangelegd met verschillende soorten kruidenrijke mengsels.  Binnen […]

lees verder »

meer nieuws »