Boeren monitoren waterkwaliteit

09-10-2020

Dit jaar hebben 59 veehouders van vier verschillende collectieven in het werkgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht meegedaan aan het project (S) ken je sloot’. Zij hebben in totaal 407 sloten gemonitord.

 

LEES DE NIEUWSBRIEF

Wat in de resultaten opvalt is dat de kwaliteit in de veenpolders in ongeveer de helft van de gevallen matig of laag is. Op klei en zand lijkt de kwaliteit vaak beter.

De verschillen tussen de polders zijn groot.  Met maatregelen als ecologisch slootschonen en botanische bufferstroken langs de slootkanten wordt getracht de waterkwaliteit en de biodiversiteit in het water te verbeteren.

GLB-Pilot Akkerbelt: eind verslag

Met negen collectieven die een  akkerbouw-achterban  kennen is twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van de pilotÁkkerbelt. Een […]

lees verder »

PUNTENSYSTEEM VOOR BODEM EN WATER STIMULEERT VERGROENING

Een prestatiegericht puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het kan een invulling […]

lees verder »

Demonstratieveld akkerranden, vogelakkers en kruidenrijke berm

Op 28 april jl. is op het akkerbouwbedrijf van Richard Enthoven een demoveld aangelegd met verschillende soorten kruidenrijke mengsels.  Binnen […]

lees verder »

meer nieuws »