GLB-pilot Akkerbelt: Groenblauwe dooradering voor insecten in de Haarlemmermeer

17-07-2020

Akkerbouwers in het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer testen binnen de pilot Akkerbelt dit jaar nieuwe veldmaatregelen die mogelijk onderdeel gaan uitmaken van de vergroening in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) na 2022.

Gebiedsplan
Voorafgaand aan het testen van veldmaatregelen heeft het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid een gebiedsplan opgesteld, waarin de aanpak staat beschreven. In de Haarlemmermeer richt de pilot zich specifiek op het creëren van een effectieve groenblauwe dooradering voor insecten. Door te experimenteren met verschillende veldmaatregelen wordt inzichtelijk gemaakt wat de praktische haalbaarheid is van de maatregelen, zowel qua administratie als binnen de agrarische bedrijfsvoering. Ook is voldoende draagvlak voor de maatregelen van belang, omdat akkerbouwers met de natuurmaatregelen op hun bedrijf in het nieuwe GLB hun vergroeningstoeslag kunnen verzilveren.

Veldmaatregelen
De nieuwe veldmaatregelen in de Haarlemmermeer zijn een trio-rand, een keverbank en natuurbraakstroken. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen die bekend zijn bij de akkerbouwers, zoals de welbekende bloemenranden, maar dan in een nieuw jasje. Door verplegingspaden in te richten met een bloemenmengsel ontstaat een fijnmazige groene dooradering die tevens zorgt voor een betere natuurlijke plaagbestrijding in de gewassen.

De veldmaatregelen welke zijn aangelegd aan het Turfspoor in Lisserbroek, werden op dinsdag 7 juli bezocht door vertegenwoordigers van de gebiedspartijen binnen de pilot. Doel van de veldbijeenkomst was om samen met de gebiedspartijen (provincie, gemeente en het waterschap) af te stemmen over de groenblauwe dooradering, want ook kruidenrijke bermen langs wegen en natuurvriendelijke slootkanten maken onderdeel uit van de groenblauwe dooradering in het agrarische landschap.

Effectiviteit van de veldmaatregelen
Om te testen of de veldmaatregelen binnen de pilot voldoende effect sorteren, worden deze gemonitord op bestuivers en andere vliegende insecten, waaronder de natuurlijke vijanden (nuttige insecten voor de akkerbouwer) van landbouwplagen. Ook worden de loopkevers gemonitord. Wie denkt dat er weinig bodembeestjes op het land voorkomen heeft het mis. Op een vierkante meter akkerrand leven meer dan 500 bodembeestjes zoals spinnen en loopkevers. Zij zijn vooral ’s nachts op de bodem actief. Even omgerekend is dit meer dan vijf miljoen bodembeestjes per hectare.

Door de aanleg van de verschillende veldmaatregelen wordt er meer leefruimte gecreëerd voor insecten. Dit zorgt op haar beurt weer voor voldoende voedsel voor akkervogels zoals de veldleeuwerik, gele kwikstaart en niet te vergeten de patrijs.

Groenblauwe dooradering op gebiedsniveau
De pilot gaat verder dan alleen het uittesten van veldmaatregelen op perceelniveau. De crux van een effectieve groenblauwe dooradering zit in het gegeven dat de veldmaatregelen op de goede plek moeten liggen om voldoende effectief te zijn. Daarom is afstemming tussen akkerbouwers en gebiedspartijen van wezenlijk belang om tot een goede groenblauwe infrastructuur voor insecten te komen.

Meer GLB-pilotgebieden
De pilot Akkerbelt richt zich op de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2022. In deze pilot werken 9 akkerbouwcollectieven aan een gebiedsgerichte, effectieve en inpasbare invulling van de vergroening. De pilot is vooral gericht op de ecoregeling. De 9 collectieven oefenen met regionale keuzemenu’s van maatregelen, een bijbehorend puntensysteem en met de rol die zij zelf kunnen spelen in de uitvoering van de ecoregeling.
Meer informatie over alle GLB-pilotgebieden is te vinden op de website van GLB-pilot Akkerbelt: https://anog.nl/vergroening-glb-pilot-akkerbelt.

Argusvlinder doet het goed in Bovenkerkerpolder

In de Bovenkerkerpolder worden tientallen argusvlinders waargenomen begin augustus.   De argusvlinder is een soort die voorkomt in extensief gebruikt grasland met […]

lees verder »

Nieuwsbrief Kruidenrijk grasland

Voordelen kruidenrijk grasland voor deelnemende melkveebedrijven • Ondanks de droogte van het afgelopen voorjaar blijft het kruidenrijk gras doorgroeien, zowel de […]

lees verder »

Protest tegen ganzenbeleid provincie Noord-Holland

Gedeputeerde staten stellen voor een eigen risico van 20% in te voeren wanneeer boeren ganzenschade claimen. De redenering is dat […]

lees verder »

meer nieuws »