het water stijgt

13-03-2016

Deze dagen gaat de waterstand in enkele kilometers sloot weer omhoog voor de weidevogels.

Hier boven een foto uit de Ronde Hoep , hieronder uit de Bovenkerkerpolder.

We hebben zeven pompen op zonne-energie, een grote electrische pomp, op één plek zetten we onderbelaming uit en op een andere plek maken we een verbinding met een hoger peilvak.

Tijdelijk hoog sloot peil is een belangrijke maatregel voor de weidevogels.

De natte slootkanten bieden kieviten, tureluurs, grutto's en slobeenden veel voedsel.

Door de sloten bij percelen waar de vogels tot in juni veilig met de nesten en kuikens kunnen leven, hoog te zetten, kiezen deweidevogels deze percelen uit om te gaan broeden. Het is niet meer nodig de nesten te beschermen en de kuikens vliegen voor dat de maaier komt.

De pompen met zonnecollectoren zijn een gift van Vogelbescherming nederland.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »