Ronde Hoep

Vijfentwintig bedrijven in deze polder zetten zich in voor de weidevogels op 800 ha. In de kern van polder De Ronde Hoep beheren de boeren het 160 ha. grote reservaat van Landschap Noord-Holland. Daaromheen ligt een schil waar de boeren op circa 100 ha. het maaien uitstellen om de gruttokuikens de kans te geven op te groeien. Daaromheen liggen nog eens honderden hectares grasland waar de nesten bij werkzaamheden worden ontzien.

75% van de grutto's broedt op percelen waar ze nooit een trekker tegenkomen, waardoor de reproductie bijzonder goed verloopt.

Sinds 2020 werken de bedrijven van de Ronde Hoep samen in een polderproces om de toekomst van hun polder te bestendigen in het licht van alle maatschappelijke opgaven die op hun bedrijf samenkomen. Het fundament hiervoor is vitale landbouw: de bedrijven met een opvolger willen de komende 30 jaar nog kunnen blijven boeren en daarmee en goede boterham kunnen verdienen. Daaromheen zijn 5 bouwstenen aan opgaven geformuleerd die ingepast moeten worden op het fundament: biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemdaling & CO2-uitstoot, stikstofemissies en energie. Hiervoor worden mogelijke oplossingen aan te nemen maatregelen bedacht, getest en uitgevoerd en voortgang hiervan gemeten.

Lees hier het hele Plan van Aanpak uit 2021 en hier de recente update die als gebiedsaanbod aan de provincie Noord-Holland is gestuurd tbv het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Volg de voortgang in de nieuwsbrieven:

 

 

Met de ontginning van De Ronde Hoep werd na het jaar 1000 begonnen: mensen gingen toen op zoek naar een een nieuw leefgebied. Zij groeven sloten om het water uit een enorme veenbult af te voeren naar de omringende rivieren. Dit eeuwenoude slootpatroon is in polder De Ronde Hoep nog altijd zichtbaar.

Anders dan in de omringende droogmakerijen, waar het veen werd weggegraven, ligt in deze polders een metersdik pakket laagveen.